Tel 0475-573755
GSM 06-10264635
info@bouwconsultancyroermond.nl

Privacybeleid

Privacybeleid Bouw Consultancy Roermond

Bouw Consultancy Roermond zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal Bouw Consultancy

Roermond zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving.

Artikel 1- Definities: 

Betrokkene: een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte Persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden. In dit privacybeleid ook Klant genoemd.

Persoonsgegevens: alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of de geldende Europese Privacy verordening. Iedere informatie betreffende de identificatie van de Betrokkene.

Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen.

Verantwoordelijke: in dit privacy beleid te weten Bouw Consultancy Roermond die het doel, de voorwaarden en middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

Artikel 2- Reikwijdte en welke gegevens worden verzameld? 

– Dit privacy beleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot uitvoering van de diensten die Bouw Consultancy Roermond aanbiedt. 

– Door Bouw Consultancy Roermond worden persoonsgegevens verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tot de dienstverlening. Deze persoonsgegevens bestaan uit een e-mail adres , NAW gegevens en een identiteitsbewijs van de klant.

– Zodra de Klant vrijwillig zijn/haar gegevens heeft ingevuld in persoon of via de website, geeft hij/zij daarmee toestemming tot het verwerken van de

persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

– Bouw Consultancy Roermond verzameld de Persoonsgegevens op de volgende wijze:

– Gegevensverzameling via het internet zoals een contactformulier;

– Persoonlijke vraaggesprekken waarbij informatie genotuleerd of ingevoerd wordt;

– Telefonische vraaggesprekken waarbij gegevens genotuleerd of ingevoerd worden.

Artikel 3- Omgang met gegevens: 

– Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door Bouw   Consultancy Roermond . De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

– Indien Betrokkene vaststelt dat diens persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij Bouw Consultancy Roermond , zal Betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij Bouw Consultancy Roermond. 

Bouw Consultancy Roermond  zal naar aanleiding van deze informatie op aanvraag de gegevens indien noodzakelijk wissen, dan wel aanpassen of Betrokkene zelf de mogelijkheid bieden tot correctie van deze persoonsgegevens.

Artikel 4- Doeleinden gegevens: 

– Bouw Consultancy Roermond gebruikt Persoonsgegevens van Betrokkenen voor de uitvoering van haar diensten en de daar bijbehorende opdracht. Deze diensten worden uitgevoerd in het kader van de dienstverlening. 

– De Persoonsgegevens worden verwerkt voor zover dit noodzakelijk is van de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door Betrokkene gevraagde diensten van Bouw Consultancy Roermond. Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden in het kader van dienstverlening. 

-Het identiteitsbewijs van de Klant wordt opgevraagd en verwerkt zodat Bouw Consultancy Roermond de aanvraag bij de gemeente kan koppelen aan het burgerservicenummer. Bouw Consultancy Roermond treedt hierbij op als gemachtigde en verkrijgt hiervoor expliciete toestemming van de klant.

Artikel 5- Opslag gegevens en bewaartermijn: 

– De bewaartermijn van de Persoonsgegevens zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot verwezenlijken van de doeleinden en in ieder geval niet langer duren dan maximaal één jaar, tenzij een wettelijke grondslag een andere termijn aanduidt waardoor Bouw Consultancy Roermond verplicht is de Persoonsgegevens langer te bewaren.

– Het identiteitsbewijs zal in ieder geval zo snel mogelijk worden verwijderd door Bouw Consultancy Roermond.

– De contactgegevens worden langer dan één jaar bewaart, tenzij de Klant aangeeft dat hij/zij de contactgegevens graag verwijdert wilt hebben.

Artikel 6- Beveiliging gegevens: 

– Bouw Consultancy Roermond treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen.

– Bouw Consultancy Roermond neemt in ieder geval, passende maatregelen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 7- Rechten van Betrokkene:

Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van diens persoons-gegevens in te trekken, tenzij dit uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak niet mogelijk is, behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van Bouw Consultancy Roermond kan worden gevergd.

– De klant kan op ieder gewenst moment Bouw Consultancy Roermond verzoeken via tel: 06-10264635 of info@bouwconsultancyroermond.nl om de persoonsgegevens van de Klant te verwijderen.

– Bouw Consultancy Roermond biedt betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot diens persoons-gegevens.

– Verwerking van persoonsgegevens wordt middels dit privacy beleid in duidelijke, begrijpbare taal kenbaar gemaakt aan de betrokkene.

Artikel 8- Doorgifte aan derden 

Persoonsgegevens van betrokkenen worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of diensten of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting.

Artikel 9- Contact en afhandeling klachten 

Bouw Consultancy Roermond biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen schrifte-lijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld. Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezicht-houdende autoriteit zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens. Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: info@bouwconsultancyroermond.nl of tel: 06-10264635.

Artikel 10- Wijzigingen privacy beleid 

Bouw Consultancy Roermond behoudt het recht om dit Privacy beleid aan te passen. Wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven aan de Betrokkene.

Artikel 11- Toepasselijk recht 

Op dit privacy beleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in het arrondissement in de vestiging van Limburg neemt bij uitsluiting kennis van alle geschillen uit hoofde van dit.