Tel 0475-573755
GSM 06-10264635
info@bouwconsultancyroermond.nl

Gebouwenbeheer

Overweegt u de koop van een woning, appartement of bedrijfspand? Laat een uitgebreide bouwtechnische keuring uitvoeren door BCR Gebouwenbeheer.

Hierdoor krijgt u inzicht en zekerheid en helpt het u bij de keuze van misschien wel een van de grootste aankopen van uw leven.

Bent u eigenaar van vastgoedobjecten of bent u lid binnen een VvE en u  bent niet op de hoogte van de kwaliteit van het gebouw neem dat contact met ons op voor het verzorgen van een Meerjarenonderhoudsplan.

De bouwtechnische keuring is een visuele inspectie en omvat o.a:

-kruipruimte (indien bereikbaar en in de directe omgeving van een toegangsluik)

-Bouwkundige staat van vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien.

-Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen.

-Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie.

-Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz.

-Visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie.

-Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie.

-Visuele beoordeling van de onderhoud staat van alle overige sanitaire groepen

-Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen.

Basis en Pluskeuringen

Een bouwkundige keuring wordt ook wel een bouwtechnische keuring genoemd. Het wordt ten zeerste aangeraden om een bouwkundige keuring uit te voeren wanneer u van plan bent om een woning of bedrijfspand te kopen of te verkopen. Ook bij nieuwbouw huizen wordt het aangeraden. Bij een bouwkundige keuring wordt de bouwkundige staat van de gehele woning van binnen en buiten bekeken en worden eventuele mankementen achteraf voorkomen. Of het nu een woning betreft die pas 10 jaar oud is of het gaat om een woning die meer dan 40 jaar oud is of een monument. Iedere bouwperiode kent specifieke risico’s.

Basiskeuring

Is een bouwkundige keuring van de woning waarbij u  meeloopt met de bouwkundig inspecteur. De inspecteur voorziet u tijdens en na de keuring van mondelinge informatie omtrent de betreffende gebouwdelen en geconstateerde gebreken. U krijgt een globale kosten indicatie voor de herstelwerkzaamheden en overige onderhoudsmaatregelen. Van deze keuring ontvangt u geen rapport.

Pluskeuring

Is een uitgebreide versie van de basiskeuring. Hier wordt naast de gebreken en de kwaliteitsbeoordeling ook een hersteladvies gegeven en worden de onderhoudskosten berekend. Deze kosten zijn gebaseerd op algemeen geaccepteerde eenheidsprijzen van materialen en de normen voor arbeid en materiaal door professionele bedrijven. Van deze keuring ontvangt u een uitgebreid rapport incl. de NHG bijlage.

Aftrekbaar voor belasting

De kosten van een bouwkeuring zijn in vele gevallen ook nog eens aftrekbaar voor de belasting, waardoor de netto kosten van een bouwkundige rapportage nog eens veel lager zijn.Een investering die zeker de kosten waard zijn. Niet alleen komt u veel sterker te staan in eventuele onderhandeling, maar voorkomt een bouwkundige keuring heel veel zorgen achteraf.

Demo Bouwkundig rapport

Onze werkwijze

Op het afgesproken tijdstip is de inspecteur bij de woning aanwezig. De bouwkundige keuring op locatie neemt gemiddeld 1 tot 1,5 uur in beslag. Het verder uitwerken van de rapportage gebeurt op ons kantoor. We adviseren u zelf aanwezig te zijn tijdens de keuring. De bouwtechnische keuring is een beoordeling van de woning op basis van een visueel onderzoek op alle essentiële punten voor zover deze bereikbaar zijn onder normale omstandigheden. De inspecteur registreert tijdens de bouwkeuringen alle zichtbare tekortkomingen, gebreken en achterstallig onderhoud. Er worden veel foto’s gemaakt welke terug te vinden zijn in de rapportage. De inspecteur gebruikt hierbij zijn ervaring, kennis en technisch inzicht. Uiterlijk binnen 5 werkdagen (of bij spoed 48 uur) na de visuele inspectie ontvangt u via de e-mail een digitale versie (PDF-formaat) van het bouwkundig rapport. Op verzoek kan de rapportage ook per post worden verstuurd. Het rapport is rijkelijk voorzien van foto’s met daarbij vermeld de geconstateerde gebreken.

Opleveringskeuringen

Voor -en eindopleveringen

Vooroplevering

Een vooroplevering vindt ongeveer 4weken voor de eindoplevering plaats. Van deze keuring ontvangt u een rapportage (1e proces verbaal van vooroplevering) en een opgave van de geconstateerde gebreken. 

Demorapport vooroplevering

Eindoplevering

Een eindoplevering volgt altijd nadat een nieuwbouw, verbouwing of renovatie gereed gekomen is. De oplevering houdt in dat er een controle plaatsvindt op de uitgevoerde werkzaamheden. Vastgesteld wordt of deze conform de afspraken/ contractstukken plaatshebben gevonden, of de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden voldoende is en of er geen andere gebreken zijn. Van deze keuring ontvangt u een rapportage (1e proces verbaal van oplevering) en een gedetailleerde opgave van de geconstateerde gebreken. 

Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP):

Het MeerJaren Onderhoud Plan (MJOP) is een tijdsplanning en een kostenbegroting van het onderhoud. Het plan wordt opgesteld middels een uitvoerige inspectie van het vastgoed en beslaat een periode van 10 tot 40 jaar, naargelang eisen, wensen en de toekomstwaarde van het Vastgoed.

Op voorhand zal in overleg met de opdrachtgever de informatiebehoefte binnen de organisatie worden vastgesteld. In deze fase mag u van ons een proactieve houding verwachten om gezamenlijk tot een goed uitgangspunt te komen.

Het MJOP geeft een duidelijke richtlijn van de jaarlijkse onderhoudskosten, zodat u ruim op tijd de financiering kunt verzorgen. Daarbij bieden wij u ook een overzichtelijke bouwkundige onderbouwing voor de opzet van een reserveringsfonds. Het MJOP wordt voorafgegaan door een nulmeting waarbij alle directe herstelkosten in beeld worden gebracht. Door periodiek het gebouw te inventariseren zal blijken of de geplande werkzaamheden ook daadwerkelijk uitgevoerd dienen te worden of doorgeschoven kunnen worden naar achter. Ook kan uit de inventarisatie naar voren komen dat werkzaamheden naar voren gehaald moeten worden.